Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS DE COMPRA

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic l’informem que la titularitat de la web correspon a LLAGRIMA D’OR, S.L.

ÚS DEL LLOC

En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa, l’usuari es compromet als següents extrems:

Usar la pàgina web únicament amb la finalitat de consultar productes i realitzar comandes.

No realitzar cap comanda fraudulenta o falsa. Si d’una forma raonable es considera que una comanda és fraudulenta LLAGRIMA D’OR, S.L. està autoritzada a anul·lar-lo i informar les autoritats pertinents.

Tenir capacitat legal per celebrar contractes (l’usuari declara ser major de 18 anys).

Facilitar les seves dades de contacte d’ una forma veraç i exacta per tal de poder realitzar l’ enviament de les comandes.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

LLAGRIMA D’OR, S.L. informa els usuaris d’aquesta pàgina web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal que puguin ser recaptades per la navegació o contractació de serveis a través de la política de privacitat. Pot accedir a la política de privacitat des de la pàgina web en qualsevol moment.

AMBDICIONS DE COMPRA

Disponibilitat del servei. Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar comandes dels articles que s’ofereixen a través de la pàgina web tant per al seu enviament a una adreça dins del territori espanyol com a una destinació europea.

La compra és per múltiples de 6 (1 caixa-6 ampolles)

Idioma

El contracte es formalitzarà en llengua espanyola.

Disponibilitat dels productes

Les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament dels productes o si no quedessin articles en estoc, LLAGRIMA D’ OR, S.L. informarà el client de tal circumstància, bé per mail o per telèfon i reemborsarà qualsevol quantitat que hagués abonat pel producte o productes no disponibles o canviarà el producte per un altre del mateix valor,  segons decideixi el client.

Preus dels productes

En els preus dels articles estan inclosos tots els impostos vigents però no estan incloses les despeses d’enviament, que s’ afegiran a l’ import total. LLAGRIMA D’OR, S.L. es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment, si bé els productes es facturaran sobre la base del preu en vigor en el moment de formalitzar la comanda (a reserva de la disponibilitat del producte).

En la comanda de compra s’indicarà tant el preu total del producte/productes, incloent IVA i les despeses d’enviament que corresponguin, segons s’indica en els apartats següents.

El tipus d’ IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’ article concret de què es tracti.

En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris.

Despeses de tramesa a direccions en territori espanyol

Per a comandes iguals o superiors a 5 caixes no s’ aplicaran despeses d’ enviament.

Despeses de tramesa a direccions fora de territori espanyol.

Per a comandes amb destinació qualsevol país dins de la Unió Europea inferiors a €, les despeses d’enviament ascendeixen a €, quantitat que cal sumar al preu total. Les despeses d’ enviament seran per tant per compte del client.

Per a comandes iguals o superiors a € no s’ aplicaran despeses d’ enviament.

Forma de realitzar una comanda

Per realitzar una comanda ha de seleccionar l’ article o articles desitjats. Un cop hagi seleccionat tots els articles que desitgi, aquests s’ afegiran a la seva cistella de la compra. El següent pas serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això haurà de seguir els passos que se li demanen a la pàgina web i seguir les indicacions de compra que li apareixen en pantalla. Se li demanaran únicament les dades necessàries per a la compra i posterior lliurament de la comanda. Abans de formalitzar la compra haurà d’ ACCEPTAR EXPRESSAMENT les presents condicions així com la política de privacitat.

Les dades registrades per la pàgina web constitueixen la prova de les transaccions realitzades. El client rebrà confirmació de la comanda a través de correu electrònic.

Durant el procés, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda. La comanda no es formalitza fins que finalitza el procés, la qual cosa ocorrerà quan hagi efectuat el pagament. Fer clik a “Pagar” implica que adquireix i abona els articles seleccionats, aquest pas suposa un

Compromís vinculant

No hi ha límits de compra. L’ usuari pot realitzar la comanda pel nombre d’ articles que desitja, sense màxims establerts.

Dret de cancel·lació de la comanda

LLAGRIMA D’OR, S.L.se reserva el dret a rebutjar una comanda d’un client amb el qual existeix litigi. Així mateix LLAGRIMA D’OR, S.L. té dret a rebutjar o cancel·lar una comanda per raons justificades, com per exemple:

Per error en les dades de facturació (que siguin incorrectes o impossibles de verificar)

Si hi ha sospita de frau amb la targeta bancària

Si no és possible trametre’ l a l’ adreça indicada

Si hi ha raons per les quals se sospiti que l’usuari no és un consumidor final

Si l’ usuaris és menor de 18 anys

Si no s’ ha realitzat el pagament complet.

Forma de pagament

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament targeta bancària. En el cas de pagament per targeta l’ import total de la comanda que inclourà les despeses d’ enviament que corresponguin segons el cas, es carregaran en el compte del client en el mateix moment de la compra. Només s’ admeten pagaments en EUROS.

Mitjançant el pagament per targeta i en el cas que es produeixi alguna incidència durant el procés (per exemple que el terminal informés de la denegació de la targeta) es cancel·larà la comanda de forma automàtica. El sistema de pagament mitjançant targeta bancària es realitza a través de la passarel·la de pagament de BBVA.

En fer clic a “Pagar” l’usuari està confirmant el pagament de la comanda així com que la targeta de crèdit és seva. Per minimitzar el risc d’ accés no autoritzat, es codificaran les dades de la seva targeta de crèdit. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, la comanda serà cancel·lada automàticament, informant el sistema al client sobre aquesta anul·lació.

LLAGRIMA D’OR, S.L. també li ofereix la possibilitat de realitzar el pagament mitjançant transferència bancària.

La comanda serà enviada a la direcció que ens indiqui un cop confirmat l’ ingrés de l’ import total de la comanda. Si l’ import no fos pel total, LLAGRIMA D’ OR, S.L. es reserva el dret a no enviar la comanda fins al seu total abonament per part del client.

Lliurament

Els productes s’ enviaran a l’ adreça que l’ usuari hagi indicat.

El termini d’entrega oscil·la entre 24 i 72 hores (dies hàbils) per a domicilis a la península i 7 dies hàbils per a lliuraments a Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

El termini de lliurament per a direccions fora del territori espanyol oscil·la entre 7 i 10 dies hàbils.

Els terminis indicats es respectaran sempre que no existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries alienes a la nostra voluntat. Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

A efectes de les presents condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “entregada” en el moment en què vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en la direcció de lliurament convingut.

Impossibilitat de lliurament

Si fos impossible efectuar el lliurament de la comanda en el domicili indicat, LLAGRIMA D’ OR, S.L. tractarà de lliurar-lo a un tercer indicat pel client o tornar a intentar el seu lliurament en una data posterior. Per això li preguem que si no serà al domicili es posi en contacte amb LLAGRIMA D’OR, S.L.  per convenir el lliurament un altre dia.

Si en el termini de 15 dies, a comptar des que la seva comanda està disponible per al seu lliurament, la comanda no ha pogut ser lliurada per causes no imputables a LLAGRIMA D’ OR, S.L.  entendrem que desitja desistir del contracte i el considerarem resolt.

Com a conseqüència de la resolució del contracte, retornarem tots els pagaments rebuts de l’ usuari, incloses les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què considerem resolt el contracte. Per favor, tingui en compte que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional, per la qual cosa LLAGRIMA D’ OR, S.L. estarà autoritzat a repercutir-li els costos corresponents.

Cancel·lació d’una comanda

L’usuari té dret a cancel·lar una comanda sense donar cap explicació. Aquest dret és el dret de desistiment establert per l’article 102 el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Per cancel·lar una comanda pot fer servir el formulari que figura a l’enllaç “DRET DE DESISTIMENT” o poden notificar-ho per correu electrònic dirigint-se a info@llagrimador.com.

Si ens envia un correu electrònic o una comunicació per escrit, per favor, inclogui els detalls de la seva comanda per ajudar-nos a identificar-lo.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que el client o un tercer indicat pel client, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas que els productes que componen la comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que el client o un tercer indicat pel client,  diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’ últim dels esmentats productes.

Una vegada exercit el dret al desistiment l’ usuari haurà de remetre a l’ adreça indicada els productes lliurats assumint per tant els costos de devolució. Per favor, tingui en compte que si vostè decideix retornar-nos els articles a portes deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en què puguem incórrer.

El dret a desistir del contracte serà d’ aplicació exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què el client els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany, per la qual cosa haurà de ser curós amb el/s productes/s mentre estiguin en la seva possessió. Per favor, retorni l’ article usant o incloent tots els seus embolcalls originals amb totes les etiquetes. Roguem no retirin les etiquetes fins a estar segurs de voler quedar-se amb cada article.

Després d’ examinar l’ article li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades. Si la devolució inclou la totalitat de la compra, s’ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense usar, procedirem al reemborsament de l’import total de la compra més les despeses d’enviament en un termini de 14 dies des que rebem la comanda cancel·lada.

Si la devolució només inclou una part de la comanda, s’ ha seguit el procediment correcte i els productes estan nous i sense usar, només li reemborsarem el valor dels productes retornats, sense les despeses d’ enviament.

Devolució de productes defectuosos

Si ens retorna els productes perquè són defectuosos o les descripcions no s’ hi corresponen, procedirem a reemborsar el preu total dels productes, juntament amb les despeses d’ enviament derivades i de la devolució de l’ article.

RESPONSABILITATS

L’accés i ús d’aquesta pàgina web és responsabilitat dels usuaris. No és objecte de garantia per part de LLAGRIMA D’ OR, S.L.

La infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències de seguretat de la pàgina web

Que el contingut de la pàgina o la informació que passa a través del mateix estigui lliure de virus o d’ altres elements lesius, així com d’ errors, omissions o incorreccions.

Els possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’ interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu de la pàgina web

Retards o bloquejos en l’ús d’aquesta pàgina causats per deficiències o sobrecàrregues del centre de processament de dades, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·lícites que estan fora del control de LLAGRIMA D’OR, S.L.

S’ exonera de responsabilitat a LLAGRIMA D’ OR, S.L. davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’ usuari com a conseqüència d’ errors, defectes o omissions en la informació facilitada sempre que procedeixi d’ altres fonts alienes.

El mer accés a la pàgina web no suposa entaular cap tipus de relació comercial entre LLAGRIMA D’OR, S.L. i l’usuari.

El client accepta no utilitzar el producte per a finalitats comercials, publicitàries o de revenda LLAGRIMA D’OR, S.L. no té cap responsabilitat per qualsevol pèrdua de beneficis, pèrdua de negocis, interrupció de negocis o pèrdua d’oportunitats comercials del client.

Cessió de drets i obligacions

El contracte és vinculant tant per al client com per a LLAGRIMA D’OR, S.L., així com per als nostres respectius successors, cessionaris i causahavents. El client no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut el consentiment de LLAGRIMA D’ OR, S.L. previ i per escrit. Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, en qualsevol moment durant la seva vigència. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, en el seu cas, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites, que li hauríem pogut atorgar.

INFORMACIÓ I CONTINGUTS DE LA WEB

La informació que es mostra a la pàgina web és la vigent en la data d’ última actualització. LLAGRIMA D’OR, S.L. es reserva el dret a actualitzar/modificar/eliminar informació d’aquesta pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís.

En el cas que la pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que LLAGRIMA D’OR, S.L. tingui cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

LLAGRIMA D’ OR, S.L. es reserva la facultat de modificar els Termes i Condicions de Compra. Les modificacions introduïdes no tindran caràcter retroactiu. Si no està d’acord amb les modificacions introduïdes, li recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

VIRUS PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

L’usuari no ha de realitzar un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o danyós. L’usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. L’usuari es compromet a no atacar aquesta pàgina web. L’ incompliment d’ aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’ infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’ incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’ estar autoritzat a usar aquesta pàgina web. No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o danyós que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que la mateixa redireccioni.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR

L’usuari reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web corresponen en tot moment a LLAGRIMA D’OR, S.L. L’usuari podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en què se li autoritzi expressament.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús d’aquesta pàgina web i els contractes de compra de productes a través d’aquesta es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Pot formular qualsevol queixa i reclamació davant LLAGRIMA D’OR, S.L. a través del formulari de la pàgina web, per correu postal a l’adreça de contacte de l’empresa o a través del correu electrònic info@llagrimador.com.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’ un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”

Cistella de la compra